ခရီးသြားျခင္းဟာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတ တိုးပြား ေစပါတယ္။ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားတြင္ သင္ယူရတဲ့ ပထဝီ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပင္ပတြင္ ေလ့လာႏိုင္သလို ၊ ႐ုပ္ရွင္ ၊ ႐ုပ္ျပ မ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႕ဖူးေနရေသာ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္၊ ႐ိုလာကိုစတာ စတာေတြကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ ေလ့လာ ရသျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕ တစ္႐ြာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ၊ ၿမိဳ႕တြင္း၌သာ လည္ပတ္ျခင္းသည္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ခရီးတိုေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ရပ္ေဝးခရီးရွည္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ခရီးပင္ျဖစ္ပါေစ ကေလးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိလွပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ကေလးမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္းဟာ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ သလို မဟုတ္ဘဲ ခရီးမထြက္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရျခင္း ၊ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ား ေသတၱာမ်ား ထုပ္ပိုးရျခင္း ၊ တစ္ၿမိဳ႕ တစ္႐ြာတြင္ ကေလးမ်ား ခရီးပန္းကာ ဖ်ားနာျခင္းမ်ိဳးအတြက္ စိုးရိမ္ရျခင္း ၊ အိပ္ေရးဝဝ မအိပ္ရျခင္းတို႔ ႀကဳံေတြ႕ ႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား ခရီးသြားလာျခင္းဟာ ကေလးမ်ား အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ့္ မိဘမ်ားရဲ႕ အလုပ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးစရိတ္အတြက္ ကုန္က်ရန္ မတတ္ႏိုင္တဲ့အခါမွာ စေန ၊ တနဂၤေႏြေန႔ လိုမ်ိဳးမွာ အနီးအနားက ပင္လယ္ကမ္းေျခၿမိဳ႕ ၊ မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကပ္လ်က္ ရွိေသာ တျခားတစ္ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္ၿပီး ခရီးစရိတ္အတြက္ အကုန္အက် ခံႏိုင္လွ်င္ေတာ့ စရိတ္အကုန္ခံႏိုင္လွ်င္ ခံႏိုင္သေလာက္ ေဝးလံေသာ ေနရမ်ား ၊ ခရီးစရိတ္ေဈးမ်ားေသာေနရာမ်ားကို မိမိ အလိုရွိသလို သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးကိုပဲသြားသြား ၊ မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕မွ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေသာ တျခားတစ္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္သည္ ဆိုလွ်င္ပဲ ကေလးမ်ားအတြက္ လမ္းခရီးအေတြ႕အႀကဳံ၊ မိမိ ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕ ႏွင့္မတူေသာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား ကိုေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္၊ ကား၊ ရထား၊ ေရေၾကာင္းလမ္း စသည္ျဖင့္ ခရီးသြားလာရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည့္အနက္ မည္သည့္နည္းျဖင့္ သြားေစကာမူ ကေလးမ်ားအတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။ ကေလးမ်ားကို တစ္ခရီး တည္းသြား ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း လည္း ျဖစ္သြား သည့္ အတြက္ ကေလးမ်ားအတြက္ လမ္းခရီးမွာ မိတ္ေဆြတိုးပြားလာေစ ႏိုင္ပါတယ္။

ခရီးမထြက္မီမွာေတာ့ ကေလးမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုပ္ပိုးေစျခင္းျဖင့္ သူတို႔၏ တာဝန္ကို ခြဲေဝေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးႀကီးမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ အ႐ုပ္တစ္႐ုပ္ေလာက္ကို ထည့္ယူခဲ့ေစႏိုင္သလို ၊ မူႀကိဳအ႐ြယ္ ကေလးငယ္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ ေက်ာပိုးအိတ္ထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ အသုံးအေဆာင္မ်ားကို ထည့္ပါေစျခင္းျဖင့္ တာဝန္ယူတတ္မႈ နဲ႔ အေရးႀကီးမႈတို႔ကို ကေလးမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။

ဘယ္ကိုသြားရမယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းက စရိတ္စက ႀကီးမားလွေပမယ့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား ကို သြားေရာက္လည္ပတ္လွ်င္ေတာ့ စရိတ္သိပ္ကုန္က်မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးမ်ားကို မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ဘာသာစကား ၊ အေဆာက္အဦ ဗိသုကာလက္ရာ ၊ အစားအေသာက္ အသစ္အဆန္းမ်ား နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ရနံ႔သစ္တို႔ကို မ်က္စိဖြင့္ေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။ ကေလးမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိၿမိဳ႕႐ြာမွ ကြဲျပားျခားနားေသာ ၊ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနေသာ ေနရာေဒသတစ္ခုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းဟာ သူတို႔အတြက္ ျခားနားျခင္းကို ေလ့လာရန္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

ခရီးထြက္မည့္ေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ေသာအခါမွာလည္း ကေလးမ်ား ႏွစ္သက္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္လွပါတယ္။ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေသာ အခါတြင္လည္း သမိုင္းစာအုပ္ထဲတြင္ ပါရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ကေလးမ်ား မ်က္ျမင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သလို ေတာ ၊ေတာင္ ၊ ေရ ၊ ေျမ သဘာဝမ်ားကို ကေလးမ်ားကို ျပသကာ ပထဝီသင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္မွတ္မိေစႏိုင္ပါတယ္။ ကားလမ္းျဖင့္ ခရီးသြားလာေသာအခါတြင္လည္း မိုင္တိုင္ အေရအတြက္မ်ားကို မွတ္သားေစျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားကို သခ်ၤာသင္ခန္းစာကို ေလ့လာေစႏိုင္ပါတယ္။

လူႀကီးမ်ားက အလုပ္တာဝန္ ၊ အိမ္မႈတာဝန္မ်ားျဖင့္ ပင္ပန္းေနေသာ္လည္း ကေလးမ်ား ေက်ာင္းပိတ္ရက္ရွည္တြင္ ကေလးမ်ားကို ခရီးတစ္ခုခု ပို႔ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖင့္ ထိုခရီးသြားအေတြ႕အႀကဳံမ်ားက သူတို႔အတြက္ ေလ့လာမွတ္သား စရာမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးရွိလွသလို ဘဝတစ္သက္တာမွာ မွတ္မိေနမည့္ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေန႔ရက္မ်ား ျဖစ္ပါေပလိမ့္မယ္။

source: wikipedia